ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  14,183 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  636 4.48
เตี้ย  292 2.06
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,345 9.48
ผอมและเตี้ย  213 1.50
อ้วนและเตี้ย  273 1.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,424 80.55 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $