ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  14,234 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  860 6.04
เตี้ย  509 3.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,620 11.38
ผอมและเตี้ย  234 1.64
อ้วนและเตี้ย  301 2.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,710 75.24 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $