ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  14,226 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  681 4.79
เตี้ย  383 2.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,325 9.31
ผอมและเตี้ย  275 1.93
อ้วนและเตี้ย  417 2.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,145 78.34 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $