ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  14,090 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  713 5.06
เตี้ย  382 2.71
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,532 10.87
ผอมและเตี้ย  277 1.97
อ้วนและเตี้ย  450 3.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,736 76.20 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $