ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  14,330 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  957 6.68
เตี้ย  762 5.32
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,430 9.98
ผอมและเตี้ย  468 3.27
อ้วนและเตี้ย  594 4.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,119 70.61 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $