ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,052 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,134 5.39
เตี้ย  657 3.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,592 12.31
ผอมและเตี้ย  462 2.19
อ้วนและเตี้ย  453 2.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,754 74.83 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $