ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,011 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,132 5.39
เตี้ย  656 3.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,590 12.33
ผอมและเตี้ย  462 2.20
อ้วนและเตี้ย  453 2.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,718 74.81 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $