ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,408 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,203 5.62
เตี้ย  862 4.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,325 10.86
ผอมและเตี้ย  622 2.91
อ้วนและเตี้ย  490 2.29
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,906 74.30 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $