ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,260 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,333 6.27
เตี้ย  812 3.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,043 9.61
ผอมและเตี้ย  940 4.42
อ้วนและเตี้ย  877 4.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,255 71.75 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $