ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,148 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,341 6.34
เตี้ย  832 3.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,047 9.68
ผอมและเตี้ย  945 4.47
อ้วนและเตี้ย  887 4.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,096 71.38 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $