ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,215 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,326 6.25
เตี้ย  806 3.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,033 9.58
ผอมและเตี้ย  937 4.42
อ้วนและเตี้ย  876 4.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,237 71.82 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $