ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  21,053 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,022 4.85
เตี้ย  679 3.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,064 9.80
ผอมและเตี้ย  634 3.01
อ้วนและเตี้ย  730 3.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,924 75.64 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $