ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  20,967 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,146 5.47
เตี้ย  712 3.40
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,662 12.70
ผอมและเตี้ย  476 2.27
อ้วนและเตี้ย  673 3.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,298 72.96 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $