ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  21,948 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,339 6.10
เตี้ย  816 3.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,083 9.49
ผอมและเตี้ย  805 3.67
อ้วนและเตี้ย  847 3.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,058 73.16 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $