ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  14,304 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  717 5.01
เตี้ย  401 2.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,646 11.51
ผอมและเตี้ย  180 1.26
อ้วนและเตี้ย  155 1.08
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,205 78.33 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $