ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  14,300 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  717 5.01
เตี้ย  416 2.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,686 11.79
ผอมและเตี้ย  360 2.52
อ้วนและเตี้ย  254 1.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,867 75.99 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $