ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  14,129 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  861 6.09
เตี้ย  530 3.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,516 10.73
ผอมและเตี้ย  304 2.15
อ้วนและเตี้ย  214 1.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,704 75.76 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $