ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  14,489 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  680 4.69
เตี้ย  461 3.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,410 9.73
ผอมและเตี้ย  268 1.85
อ้วนและเตี้ย  223 1.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,447 79.00 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $