ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  13,127 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  693 5.28
เตี้ย  423 3.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,585 12.07
ผอมและเตี้ย  122 0.93
อ้วนและเตี้ย  136 1.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,168 77.46 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $