ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  14,870 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  853 5.74
เตี้ย  477 3.21
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,418 9.54
ผอมและเตี้ย  357 2.40
อ้วนและเตี้ย  195 1.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,570 77.81 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $