ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  11,367 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  418 3.68
เตี้ย  222 1.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,409 12.40
ผอมและเตี้ย  609 5.36
อ้วนและเตี้ย  664 5.84
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,045 70.78 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $