ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  11,636 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  463 3.98
เตี้ย  213 1.83
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,537 13.21
ผอมและเตี้ย  638 5.48
อ้วนและเตี้ย  703 6.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,082 69.46 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $