ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  11,474 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  497 4.33
เตี้ย  280 2.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,416 12.34
ผอมและเตี้ย  582 5.07
อ้วนและเตี้ย  637 5.55
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,062 70.26 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $