ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  11,855 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  870 7.34
เตี้ย  300 2.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  905 7.63
ผอมและเตี้ย  244 2.06
อ้วนและเตี้ย  630 5.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,906 75.12 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $