ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  11,338 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  570 5.03
เตี้ย  268 2.36
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,689 14.90
ผอมและเตี้ย  168 1.48
อ้วนและเตี้ย  152 1.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,491 74.89 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $