ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  12,235 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  588 4.81
เตี้ย  306 2.50
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,534 12.54
ผอมและเตี้ย  292 2.39
อ้วนและเตี้ย  472 3.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,043 73.91 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $