ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  9,288 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  328 3.53
เตี้ย  234 2.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  783 8.43
ผอมและเตี้ย  119 1.28
อ้วนและเตี้ย  87 0.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,737 83.30 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $