ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  9,209 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  366 3.97
เตี้ย  259 2.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  752 8.17
ผอมและเตี้ย  145 1.57
อ้วนและเตี้ย  100 1.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,587 82.39 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $