ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  9,273 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  366 3.95
เตี้ย  259 2.79
เริ่มอ้วน=>อ้วน  764 8.24
ผอมและเตี้ย  145 1.56
อ้วนและเตี้ย  100 1.08
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,639 82.38 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $