ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  9,399 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  495 5.27
เตี้ย  295 3.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  906 9.64
ผอมและเตี้ย  96 1.02
อ้วนและเตี้ย  94 1.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,513 79.93 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $