ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  9,295 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  492 5.29
เตี้ย  293 3.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  897 9.65
ผอมและเตี้ย  145 1.56
อ้วนและเตี้ย  94 1.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,374 79.33 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $