ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  9,640 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  497 5.16
เตี้ย  302 3.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,030 10.68
ผอมและเตี้ย  126 1.31
อ้วนและเตี้ย  243 2.52
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,442 77.20 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $