ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  9,064 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  339 3.74
เตี้ย  198 2.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  707 7.80
ผอมและเตี้ย  75 0.83
อ้วนและเตี้ย  90 0.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,655 84.45 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $