ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  9,473 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  651 6.87
เตี้ย  372 3.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,142 12.06
ผอมและเตี้ย  222 2.34
อ้วนและเตี้ย  212 2.24
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,874 72.56 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $