ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  33,767 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,488 4.41
เตี้ย  950 2.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,248 12.58
ผอมและเตี้ย  821 2.43
อ้วนและเตี้ย  919 2.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,341 75.05 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $