ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  33,650 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,631 4.85
เตี้ย  1,056 3.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,503 13.38
ผอมและเตี้ย  852 2.53
อ้วนและเตี้ย  1,068 3.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,540 72.93 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $