ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  33,844 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,869 5.52
เตี้ย  1,218 3.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,535 13.40
ผอมและเตี้ย  663 1.96
อ้วนและเตี้ย  1,240 3.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,319 71.86 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $