ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  33,858 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,870 5.52
เตี้ย  1,219 3.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,538 13.40
ผอมและเตี้ย  961 2.84
อ้วนและเตี้ย  1,240 3.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,030 70.97 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $