ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  34,064 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,582 4.64
เตี้ย  1,041 3.06
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,020 11.80
ผอมและเตี้ย  1,202 3.53
อ้วนและเตี้ย  1,112 3.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,107 73.71 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $