ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  33,793 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,961 5.80
เตี้ย  1,602 4.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,959 11.72
ผอมและเตี้ย  1,449 4.29
อ้วนและเตี้ย  1,217 3.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,605 69.85 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $