ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,702 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  789 4.46
เตี้ย  448 2.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,750 9.89
ผอมและเตี้ย  358 2.02
อ้วนและเตี้ย  486 2.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,871 78.36 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $