ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,682 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  761 4.30
เตี้ย  462 2.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,587 8.98
ผอมและเตี้ย  328 1.85
อ้วนและเตี้ย  474 2.68
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,070 79.57 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $