ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,521 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,010 5.76
เตี้ย  643 3.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,803 10.29
ผอมและเตี้ย  394 2.25
อ้วนและเตี้ย  464 2.65
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,207 75.38 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $