ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  18,096 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  938 5.18
เตี้ย  670 3.70
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,756 9.70
ผอมและเตี้ย  412 2.28
อ้วนและเตี้ย  452 2.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,868 76.64 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $