ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  17,388 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  904 5.20
เตี้ย  534 3.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,653 9.51
ผอมและเตี้ย  397 2.28
อ้วนและเตี้ย  475 2.73
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,425 77.21 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $