ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  18,542 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,774 9.57
เตี้ย  849 4.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,119 11.43
ผอมและเตี้ย  486 2.62
อ้วนและเตี้ย  859 4.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,455 67.17 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $