ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,570 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,137 5.81
เตี้ย  543 2.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,099 10.73
ผอมและเตี้ย  341 1.74
อ้วนและเตี้ย  258 1.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,192 77.63 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $