ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,603 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,238 6.32
เตี้ย  513 2.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,107 10.75
ผอมและเตี้ย  423 2.16
อ้วนและเตี้ย  282 1.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,040 76.72 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $