ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,460 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,291 6.63
เตี้ย  617 3.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,971 10.13
ผอมและเตี้ย  240 1.23
อ้วนและเตี้ย  312 1.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,029 77.23 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $