ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  19,923 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,045 5.25
เตี้ย  544 2.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,714 8.60
ผอมและเตี้ย  466 2.34
อ้วนและเตี้ย  383 1.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,771 79.16 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $