ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  19,109 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,058 5.54
เตี้ย  565 2.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,118 11.08
ผอมและเตี้ย  420 2.20
อ้วนและเตี้ย  298 1.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,650 76.67 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $