ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  20,039 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,353 6.75
เตี้ย  687 3.43
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,894 9.45
ผอมและเตี้ย  578 2.88
อ้วนและเตี้ย  506 2.53
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,021 74.96 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $