ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,895 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  692 3.66
เตี้ย  314 1.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,197 11.63
ผอมและเตี้ย  180 0.95
อ้วนและเตี้ย  141 0.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,371 81.35 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $