ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,903 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  761 4.03
เตี้ย  371 1.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,332 12.34
ผอมและเตี้ย  216 1.14
อ้วนและเตี้ย  137 0.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,086 79.81 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $