ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,833 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  923 4.90
เตี้ย  427 2.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,416 12.83
ผอมและเตี้ย  292 1.55
อ้วนและเตี้ย  212 1.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,563 77.33 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $