ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  19,406 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  792 4.08
เตี้ย  522 2.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,238 11.53
ผอมและเตี้ย  300 1.55
อ้วนและเตี้ย  235 1.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,319 78.94 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $